BARAN KALAYCI ABONELİK SÖZLEŞMESİ

 

TARAFLAR:

MADDE 1-

(1) İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

(2)SATICI(sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

Unvanı            :BARAN KALAYCI ONLİNE DANIŞMANLIK VE KOÇLUK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 

ADRES          :Osmanağa Mahallesi Reşit Efendi Sokak  NO-42-44 Kat:3 Kapı No :7  Kadıköy / İstanbul

E-POSTA       :trainerbaran@gmail.com

TEL                :0533 474 92 03

(3)ALICI / KİŞİ (sözleşmede bundan sonra "ABONE" olarak anılacaktır)

Adı Soyadı     : 

Adresi             :

Telefon           : 

(4)İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ABONE, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI:

MADDE 2-

(1)İş bu Abonelik Sözleşmesi’nin konusu, ABONE’nin https://www.barankalayci.com/ Online Abonelik Portalı üzerinden üyelik işlemlerini gerçekleştirmek ve işbu Sözleşme’yi onaylamak suretiyle, ABONE olması akabinde, ABONE tarafından doldurulan anket ve verilen bilgiler doğrultusunda SATICI tarafından sunulacak hizmetin şartlarını ve Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

(2)İş bu sözleşme, ABONE’nin SATICI'ya ait https://www.barankalayci.com/ internet sitesinden elektronik ortamda siparişini (e-ticaret) yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünlerin/hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”), 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini saptayarak “mesafeli satış” yoluyla kurulmuş olup; Tarafların bu kapsamda 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Mesafeli Satış Sözleşmeleri”ne atıf yapan maddelerinden, 27 Kasım 2014 Tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Satış Sözleşmeleri Yönetmeliğinden ve işbu Sözleşme’nin kurulması adına ABONE tarafından onaylanan Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden doğan hakları saklıdır.   

(3)https://www.barankalayci.com/ sitesinde yer alan ön bilgilendirme, mesafeli satış sözleşmesi ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

(4)ABONE, iş bu Sözleşme’yi onayı esnasında beyan etmiş olduğu e-posta adresinin SATICI tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını, bu e-posta adresinin kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, ilgili e-posta adresinin 3. kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve herhalde e-posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri SATICI’ya derhal bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi halde SATICI’ya herhangi bir sorumluluk izafe edilemeyeceğini, ilgili e-posta adresine gönderilecek ve ilgili e-posta adresinden gelecek her türlü bildirimin hukuki sonuç doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

MADDE 3- 

(1)Elektronik ortamda alınan ürün/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti sipariş özetinde belirtildiği gibidir. SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ABONE’nin vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar.

(2)Hizmetin temel özellikleri SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

(3)Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

(4)Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün kodu veya  Açıklaması

Adet

Satıcı Ünvanı

Birim Fiyatı

Birim İndirimi

Toplam Satış Tutarı

KDV Dahil Toplam Tutar

 

 

 

 

 

 

 

Ödeme Şekli ve Planı

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslim şekli

 

ABONELİK HİZMETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

MADDE 4-

(1)SATICI tarafından sunulan abonelik hizmeti belirsiz süreli abonelik sözleşmesi hükümlerine tabi olup; 6502 Sayılı kanunun 52/4. maddesi uyarınca taraflardan biri tarafından iptal talebinde bulunulmadığı sürece üyelik devam edecek ve Abonelik Sözleşmesi yürürlükte olacaktır.

(2)İnternet sitemizde Online Abonelik Portalında yer alan Aylık Abonelik Bedeli, ABONE tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde üyelik iptali talep edilmediği sürece her ayın başında düzenli olarak ABONE’nin kayıt esnasında sisteme kaydettiği kredi kartından tahsil edilir. Aylık Abonelik Bedeli’nde değişiklik meydana gelmesi halinde bu husus şirketimizin belirleyeceği ve ABONE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden ABONE’ye bildirilecek olup; ABONE’nin Aylık Abonelik Bedeli’nde yaşanan değişiklik nedeni ile kanun ve sair mevzuattan doğan hakları saklıdır.

(3)ABONE, 6502 Sayılı kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinden doğan ve Mesafeli Satış Sözleşmesinde detaylı şekilde yer verilen cayma hakkının kullanılması hali dışında, tahsil edilen bedelin hiçbir suretle kendisine iade edilmeyeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

(4)ABONE, işbu Sözleşme uyarınca doğacak tüm bedelleri yalnızca kredi kartı ile ödeyeceğini ve ödeme esnasında aracı sistemlerin kabul etmediği kredi kartı ile işlem yapamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

(5)Abonenin ödeyeceği Abonelik Bedeli, Hizmet Bedeli ve ücrete tabi hizmet bedelleri şirketimiz tarafından belirlenir. Şirketimiz  Abonelik Bedeli, Hizmet Bedeli ve ücrete tabi hizmet bedellerini öncesinde yapacağı bir bildirim ile her zaman değiştirebilir. Abone, ücret ve bedellerde değişiklik olabileceğini ve bu hususu bildiğini beyan ve taahhüt eder. Abonenin bu bedellerde yaşanan değişiklik nedeni ile kanundan doğan hakları saklıdır.

 

HİZMETİN TESLİMİ VE ŞEKLİ

MADDE 5- 

(1)SATICI tarafından, ABONE’nin açık rızası dahilinde verilecek bilgilere istinaden ABONE’ye özel olarak hazırlanan uzaktan eğitimin içerikleri https://www.barankalayci.com/ web sitesinde detaylıca açıklanmıştır. 

(2)Hizmetin içeriği; -ABONE tarafından doldurulan anket dikkate alınarak- ABONE’ye (kişiye) özel hazırlanan antrenman programı, beslenme planlaması ve supplement planlamasından oluşmaktadır. Programların BK Fitness mobil uygulama ve whatsapp iletişim desteği mevcuttur.

 

SÖZLEŞME TARİHİ, İFA ZAMANI, MÜCBİR SEBEPLER:

MADDE 6-

(1)Sözleşme tarihi, abone tarafından siparişin verildiği tarihtir.

(2)Abone, satın aldığı hizmeti aktifleştirmek istediği zaman hizmet içerisinde kişisel anket formunu doldurur. Anketin doldurulup aboneliğin aktifleştirilmesinden sonraki 48 saat içerisinde Satıcı tarafından hazırlanan kişiye özel programlama alıcıya teslim edilir. Teslim ile birlikte Satıcı ifa yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. 

(3)Sözleşmenin kurulduğu tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebe maruz kalan taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İş bu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

 

SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

MADDE 7-

(1)Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

(2)Satıcı, Abonenin satın almış olduğu Hizmet'i Aboneye teslim ederek sözleşmedeki edimini ifa etmiş olur.

(3)Satıcı, mücbir sebepler veya olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Aboneye bildirmekle yükümlüdür.

(4)https://www.barankalayci.com/ dan kredi kartı yolu ile alışveriş yapılabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı; siparişin verildiği an değil, tahsilatın yapıldığı andır. 

 

ABONENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

MADDE 8-

(1)Abone, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 

(2)Abone, sipariş vermekle birlikte iş bu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

(3)Abone, https://www.barankalayci.com/ internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

(4)Mal/Hizmet'in tesliminden sonra Aboneye ait kredi kartının Abonenin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Abone kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet'i 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. 

(5)Abone, abonelik bedellerinin tahsili için sisteme kaydettiği kredi kartının hamili olduğunu; kredi kartının hamili olmaması durumunda kredi kartının hamilinden gelen taleplerden münhasıran sorumlu olduğunu kabul etmektedir. 

(6)Abone, aboneliğini veya abonelikten doğan kullanım hakkı da dâhil olmak üzere herhangi bir hakkını yakınlık derecesine bakılmaksızın 3. kişilere devredemeyecektir. 

 

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE ABONELİĞİN İPTALİ

MADDE 9- 

(1)İşbu belirsiz süreli abonelik sözleşmesi abone tarafından Online Abonelik Portalı üzerinden abonelik başvuru işlemlerinin tamamlanmasıyla yürürlüğe girecek ve niteliği gereği Taraflar’dan biri tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. 

(2)Abone, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman üyeliğini sona erdirebilecek olup, üyeliğini iptal ettirmek isteyen Abone, Online Abone Portalı üzerinden Abonelik iptal talebini şirketimize iletebilecektir. Abone tarafından ödemesi yapılan aya ilişkin aboneliğin iptali mümkün olmamasına rağmen izleyen aylara ilişkin abonelik iptali gerçekleştirilebilir.

(3)Aboneliğin iptal edilmesinden sonra Abonenin şirketimize tekrardan Abone olması halinde, Abone yeni Aboneliğin başlangıç tarihindeki güncel Abonelik Ücretini ve Abonelik bedellerini ödemekle yükümlü olacaktır. 

(4)Şirketimiz herhangi bir sebep göstermeksizin, önceden bildirimde bulunmak suretiyle işbu Abonelik Sözleşmesi’ni feshetmek ve Aboneliği iptal etmek hakkına sahiptir. 

(5)Abonenin Sözleşme kapsamında ödemekle mükellef olduğu bedellerin şirketimizden kaynaklanmayan herhangi bir nedenle tahsil edilememesi halinde sistem üzerinden abonelik kısıtlanır ve abonelik askıya alınır. Şirketimiz tarafından yapılan tüm bildirim ve işlemlere rağmen abonelik bedeli ve/veya diğer bedellerin tahsil edilememesi halinde abonelik sistem üzerinden kendiliğinden iptal edilir. 

(6)Askıya alınan abonelik hallerinde abone, şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden yaralanamayacak olup; şirketimiz tarafından süresinde tahsil edilemeyen tüm bedellerin Abone tarafından ödenmesi halinde Abonelik tekrar aktif hale gelecektir. Abone, aboneliğinin askıda olduğu zaman zarfında Abonelik iptali talebinde bulunulmadıkça ücretlendirilmeye devam edilir. Abone tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen ücretlerin ödenmemesi halinde, şirketimiz Abonelik Sözleşmesi’ni fesih hakkının yanı sıra ilgili bedellerin tahsili için dava açmak ve/veya icra takibi başlatmak dâhil her türlü yasal hakkı saklıdır. 

 

CAYMA HAKKI:

MADDE 10-

(1)Abone hizmeti satın aldıktan sonra 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Satıcı'ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Abone hizmeti satın aldıktan sonra anketi doldurup hizmeti aktifleştirirse  cayma hakkını hiçbir suretle kullanamaz. (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15) 

(2)Cayma hakkının kullanılması halinde:

(a)Cayma hakkının kullanılmasını ve bilginin ulaşımını takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı'ya ödediği şekilde iade edilir.

(b)Cayma hakkı süresi Alıcının hizmeti/paketi satın aldığı günden itibaren başlar.

(c)Program teslim edildikten/gönderildikten sonra hizmet bedeli hiçbir suretle iade edilmez. (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15)

 

GİZLİLİK:

MADDE 11-

https://www.barankalayci.com/ sitesinde yer alan Gizlilik Politikası, KVKK Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Açık Rıza Beyanı taraflarca onaylanmış olup, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

 

DELİL SÖZLEŞMESİ :

MADDE 12-

(1)Abone, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

YÜRÜRLÜLÜK:

MADDE 13-

(1)Abone, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede Abone tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

SON HÜKÜM

MADDE 14-

14 (ondört) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Abone tarafından elektronik ortamda hizmetin satın alınması ile onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

 

ABONE                                                                                SATICI